Matchwork #1 (all worlds)
Matchwork #1 (All Worlds)
Matchwork #2
Matchwork #3 (Berlin Tunnel)
Matchwork #4
Matchwork #5 (Nabokov's Matches)
  Matchwork #6  ink on paper, 22" x 30", 2006
Matchwork #7 (All Worlds)
  Matchwork # 10,  mixed-media assemblages, 2006
  Matchwork # 11 , mixed-media assemblage, 2006
Matchwork #12 (fork)
  Matchwork #13 (spiral),  wooden matches on paper, 2006
Matchwork #14 (Nabokov's ring)
prev / next